marți, 14 decembrie 2010

Nr.42 din 13.12.2010
PRIMULUI MINISTRUL AL ROMÂNIEI
Domnului Emil Boc
Cu toate ca Legea nr.119/2010 nu prevedea implicarea pensionarilor militari în
procesul de recalculare a pensiilor, prin încalcarea normelor de tehnica legislativa, a i
introdus, în H.G.nr.735/2010, prin exces de putere, ceea ce nu este permis avînd în
vedere calitatea dumneavostra de doctor în stiin e juridice, mai multe dispozi ii care
adauga la lege, obligând pensionarii militari sa-si procure documente doveditoare privind
veniturile realizate de-a lungul întregii cariere si apoi pe baza acestor documente, sa
solicite personal recalcularea (în fapt diminuarea) pensiilor. Cei care nu respectau aceste
prevederi urmeaza sa fie sanc iona i cu diminuarea pensiilor, prin recalcularea acestora
pe baza salariului mediu brut pe economie.
Mai mult, prin Ordinul M.101/2010 , ministrul apararii na ionale, Gabriel Oprea,
la randul sa doctor în stiin e juridice, stabileste în responsabilitatea Centrelor Militare
Zonale (Jude ene) eliberarea acestor documente, cu toate ca obligativitatea eliberarii
adeverin elor salariale revine altor organe specializate si abilitate de legile în vigoare sa
desfasoare astfel de activita i.
Seful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, a emis o dispozi ie
conform careia pîna la 01 noiembrie a.c., Agen ia pentru Servicii si Sisteme Informatice
Militare urma sa creeze baza de date centralizata, pe care o va transmite spre utilizare
centrelor militare.
Pentru încadrarea în termenul stabilit ministrul apararii na ionale a decis ca pentru
fotocopierea documentelor, transcrierea dupa fotocopiere a datelor informatice,
introducerea datelor informatice si pentru cautarea datelor în baza de date centralizata în
vederea eliberarii adeverin elor de venit, sa fie implica i 5000 de militari, care nu erau
specilisti în domeniu.
La 20 noiembrie a.c. a început eliberarea adeverin elor de venit, ocazie cu care
pensionarii militari au constatat ca toate promisiunile ministrului apararii na ionale au
fost doar minciuni.
Zeci de mii de pensionari militari au primit niste hîrtii, care pot fi oricînd dovedite
ca niste falsuri ordinare. Exemplific cu cîteva date ob inute de la colegii din Constan a:
- unui comandor cu o carira militara de 33 ani îi lipsesc veniturile pentru 26 ani;
- unui colonel cu o cariera militara de 37 ani îi lipsesc veniturile pe 20 ani;
- unui comandor cu o carira militara de 29 ani îi lipsesc veniturile pentru 23 ani;
- unui locotenent colonel cu o cariera de 24 ani îi lipsesc veniturile pentru 20 ani
iar în mai 1977 cînd era elev al unui liceu constan ean primea o solda în valoare de 2510
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Filiala 1 Constan a
Adresa: Mun.Constan a, Bdul Ferdinand, nr.49
E-mail: eleven.emil@gmail.com Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon fix : 0241616680, Mobil : 0770418093 sau 0733694815
lei; nici macar o singura valoare a soldelor trecute în adeverin a pe anul 2001 nu
corespunde cu sumele înscrise în fisa fiscala eliberata pentru perioada respectiva de
organul financiar al UM 01295;
- din adeverin a unui colonel rezulta ca ar fi primit 1.855.685,00 lei în lunile iunie
si iulie 1977, iar în luna august a aceluiasi an urmatoarele sume: 288 lei, 2.762lei,
248.500 lei si 2.104185 lei.
- din adeverin a mea rezulta ca în luna aprilie 2000 am primit urmatoarele sume :
9.089.129 lei si 90.891.291 lei.
Sunt doar cîteva din erorile majore descoperite în con inutul adeverin elor de
venit eliberate de CMZ Constan a, pe care vi le pun la dispozi ie. Din discu iile avute cu
colegii am constatat ca doar o singura adeverin a eliberata de CMZ Constan a con ine
date complete pentru întreaga cariera militara, iar erorile privind dublarea sau triplarea
sumelor sunt frecvente, la fel si diminuarea sau marirea artificiala a veniturilor. Fac
precizarea ca reprezentan ii CMZ Constan a doar au prelucrat datele primite de la
Agen ia pentru Servicii si Sisteme Informatice Militare.
Niciun pensionar militar nu a putut verifica, în vreun mod, cum au fost ob inute
sumele trecute în adeverin e, neavând acces la procedurile folosite de catre reprezentan ii
CMZ sau la documentele din care au fost extrase. Acest lucru a fost premeditat de
ministrul apararii na ionale care a stabilit prin Ordinul M.101 con inutul adeverin ei. Spre
compara ie va înaintez un exemplar de adeverin a eliberat de Arhivele militare, organ
abilitat de lege, sa desfasoare astfel de activita i, din care se pot verifica cu mare usurin a
veniturile reale ob inute.
Men ionez ca , noi pensionarii militari, nu ne putem explica mul imea acestor
erori decît prin reaua voin a a celor implica i sau incompeten a acestora. Ar fi de preferat
reaua voin a, pentru ca daca la nivelul unei agen ii de o asemenea importan a s-ar
manifesta incompeten a ar fi foarte grav.
În aceste condi ii declara iile generalului Maria Lupu, prin care anun a ca “potrivit
prevederilor legale, adeverin ele de venit din care lipsesc date vor fi completate
provizoriu cu salariul mediu brut pe economie, urmînd ca, pe masura identificarii
documentelor doveditoare, sa se completeze si aceste date, în regim de urgen a, de catre
centrele militare” le consideram hazardate si denota nesim ire. Pensionarii militari nu
sunt vinova i de lipsa acestor documente, ei au respectat prevederile legale. De ce sa fie
sanc iona i ?
Nu sunt amintite cazurile a zeci de mii de pensionari care au depus cereri pentru
ob inerea adeverin elor în termenul legal dar nu le-au ob inut din vina CMZ-urilor. În
acelasi interviu nu se spune nimic despre adeverin ele eronat completate. Speram ca
niciun reprezentant al Sec iei Pensii Militare nu va semna eliberarea Deciziilor de
Pensionare dupa aberantele adeverin e eliberate de CMZ-uri.
De asemanea, în acelasi interviu generalul Maria Lupu „a uitat” sa precizeze cine
si în ce termen va remedia toate aceste erori. Având în vedere cele 82.000 de Decizii de
Pensionare care trebuie eliberate urgent si inând cont de zecile de mii de contesta ii care
în mod cert vor aparea urmare a emiterii a acestor Decizii de Pensionare, ne intrebam ce
sanse sunt ca zecile de mii de erori sa fie remediate în termenul legal de 30 de zile?
Având în vedere afirma iile generalului Maria Lupu, conform careia Secretariatul
General al Guvernului ar fi emis un punct de vedere care prevede ca sentin ele de
suspendare opereaza doar pentru reclaman ii din procese, iar sentin a privind anularea
H.G. nr. 735/2010 nu poate produce efecte decât dupa ce aceasta a ramas definitiva si
irevocabila, ave i sansa de a remedia haosul existent prin luarea urmatoarelor masuri:
- încetarea recalcularii pensiilor militare, evitîndu-se astfel zeci de mii de procese la
instan ele românesti sau interna ionale, cu consecin e dezastruoase asupra bugetului
si imaginii României.
- luarea masurilor legale pentru demiterea ministrului apararii na ionale, a sefului
Statului Major General, a sefului Direc iei financiar contabile a M.Ap.N. si a
sefului Agen iei pentru Servicii si Sisteme Informatice Militare pentru modul
iresponsabil si total neprofesionist în care si-au îndeplinit atribu iunile.
- numirea unei comisii care sa verifice sumele cheltuite pentru centralizarea si
prelucrarea datelor necesare eleberarii adeverin elor de venituri si imputarea
acestora, celor vinova i, avînd în vedere situa ia financiara precara în care se afla
România.
- încetarea iesirilor publice iresponsabile a oricaror persoane din cadrul Guvernului,
care sa prezinte faptul ca pensiile militare sub 3000 lei nu vor scadea.
În situa ia în care nu ve i ine cont de sentin ele judecatoresti va aten ionam ca
vom ini ia ac iuni în justi ie împotriva tuturor persoanelor vinovate, inclusiv împotriva
dumneavoastra.
Anexez copii dupa adeverin ele unor pesionari militari eliberate de
C.M.Z.Constan a si o copie dupa o adeverin a eliberata de Arhivele Militare.
Presedintele S.C.M.D.- Filiala 1 Constan a
Col.(r)
Remus Macovei